Du er her: Forside Digitalisering Nyheter! Kongsbergregionen IKT Drift?


Kongsbergregionen IKT Drift?

Rådet vedtok 3 september å sende sak til behandling i kommunene!

Kommunene i Kongsbergregionen har siden 2004 samarbeidet om IKT. Først gjennom forstudie fase, så via et forprosjekt til etableringen av et IKT-program som gikk i perioden 2007 til 2010. I programfasen ble det etablert et samarbeid knyttet til strategi og utvikling. Prosjekt ”IKT Drift” ble iverksatt i februar 2008, med hovedmål om å samordne driften av kommunenes IKT-løsninger. Kommunene har i denne perioden etablert felles regionale IKT-løsninger, felles IKT-plattform og inngått av kontrakt med felles ekstern driftspartner. I den siste fasen har det vært gjennomført to omganger med utredninger knyttet til omfang og organisering av videre IKT driftssamarbeid. Dette har resultert i en konkret anbefaling fra Rådmannsutvalget i Kongsbergregionen. Anbefalingen er å etablere et IKT driftssamarbeid i Kongsbergregionen iht. kommuneloven § 27. Videre at dette samarbeidet etableres med en hovedkontorkommune - og at samarbeidet evalueres etter faktisk driftsperiode på to år.

Det har vært betydelig enighet om målene for IKT driftssamarbeid i utredningsarbeidet. Ambisjonen er at kommunene i Kongsbergregionen skal bli blant de beste til å løse oppgaver knyttet til drift, brukerstøtte og utvikling av kommunale IKT-løsninger. Hensikten er å oppnå en kvalitetsgevinst hvor IKT-driftstjenestene oppleves som enda bedre enn i dag. Det forventes også på sikt effektiviserings- og samordningsgevinster. Bruken av IKT i kommunene vil fortsette å øke framover. Kommunene tillegges stadig nye oppgaver og utstrakt bruk av IKT vil være nødvendig for å løse oppgavene innenfor tilgjengelige ressursrammer. Økt bruk av IKT vil medføre økninger i kommunenes IKT-kostnader. Et tett og omfattende IKT-driftssamarbeid skal medvirke til en svakere kostnadsstigning.

Arbeidet har nå altså munnet ut i en anbefalt modell - som rådmannsutvalget har gitt sin tilslutning til. I dette ligger det da en forståelse av at det er denne modellen som vil gi de beste forutsetningene for å lykkes. Man mener at erfaringer fra andre regionale driftssamarbeid støtter denne konklusjonen. Det forutsettes at alle dagens IKT-driftstjenester skal organiseres innenfor samarbeidet, for å få mest mulig helhetlig og effektiv ressursutnyttelse. Dette enten de utføres lokalt, regionalt eller av ekstern leverandør. 

Modellen som foreslås tar utgangspunkt i at:

  • Kommunene er likeverdige partnere med reelle styringsmuligheter
  • Kommunene må kunne ha ulike ambisjoner når det gjelder tjenestekvalitet og bemanningsbehov
  • Kommunestyrene fortsatt skal være premissleverandører gjennom å angi mål og rammer
  • Det etableres et styre bestående av rådmennene og med ansattrepresentasjon
  • Det etableres et hovedkontor i en av samarbeidskommunene, med felles daglig ledelse som har helhetlig ansvar for fag, økonomi og personal
  • IKT driftspersonell skal oppleve å ha en attraktiv arbeidsplass, i et større fagmiljø og med gode utviklingsmuligheter
  • Driftspersonellet fortsatt er lokalisert i de enkelte kommunen

Rådmannsutvalgets anbefaling ble lagt fram for rådet den 3 september.Rådet selv tar ikke stilling til det faktiske innholdet i saken - men har nå vedtatt at saken, og dens anbefalinger, skal oversendes til behandling i den enkelte samarbeidende kommune for avgjørelse. Rådmannsutvalget skal forut for at saken fremmes til behandling i kommunene bli enige om valg av hovedkontorkommune.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.