Du er her: Forside Digitalisering Personvernombud Personvernerklæring Kongsbergregionen


Personvernerklæring Kongsbergregionen

Overordnet personvernerklæring for kommunene i Kongsbergregionen

Formål

Formålet med denne erklæringen er å informere om hvordan kommunene i regionen samler inn og behandler personopplysninger, samt hvordan personvernet ivaretas.

 

Lov om behandling av personopplysninger

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs forordning for personvern (GDPR). Du kan få mer informasjon om GDPR på datatilsynets nettsider, www.datatilsynet.no.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

 

Hva er en personopplysning?

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan identifisere deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). I tillegg har man særlige kategorier (sensitive) personopplysninger som omhandler rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den virksomheten som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke virkemidler som skal benyttes i regionen er hver enkelt  kommune behandlingsansvarlig. Det er rådmannen som øverste administrative leder som har ansvaret på vegne av kommunen. I det daglige er det virksomhetsleder som ivaretar dette ansvaret.

 

Behandling av personopplysninger

Alle data blir behandlet på en sikker måte med hensyn til konfidensialitet (at data kun skal være tilgjengelig for autoriserte personer og prosesser), integritet (at data er nøyaktige, fullstendige og gyldige) og tilgjengelighet (personopplysninger som skal behandles er tilgjengelig til den tid og på det sted det er behov for opplysningen). Kommunen har internkontrollsystem som sikrer at oppgavene blir utført i samsvar med personopplysningloven og regler gitt i henhold til loven.

Alle fagsystemer i Kongsberg kommune har systemansvarlige. Kongsbergregionen IKT (K-IKT) har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens servere og infrastruktur.

 

Innhenting av personopplysninger

Kommunen innhenter personopplysninger for å kunne utføre oppgaver og tjenester. Behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Kommunen plikter å informere deg om innhenting og behandling av personopplysninger. Dersom innsamlingen ikke er hjemlet i lov innhenter kommunen samtykke.

Det rettslig grunnlaget for behandlingen av personopplysninger vil variere med bakgrunn i de ulike tjenesteområdenes ulike lovverk.

For personsensitive data, for eksempel innenfor helse, barnevern og spesialpedagogiske vedtak for barn og elever, har kommunen særskilte sikkerhetstiltak.

 

Innsyn, retting og sletting

Du kan be om å få se opplysningene kommunen har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du be om at opplysningene rettes eller slettes. Ta kontakt med kommunens servicekontor for veiledning.

Kommunen sletter opplysninger som ikke lenger er nødvendig for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

 

Offentlig journal (postliste)

Kommunene bruker E-innsyn for innsyn i postlisten fra sak- og arkivsystemet. Det finnes også postlister i andre fagsystemer, men disse offentliggjøres ikke på kommunens hjemmeside. Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis.

 

Personvernombud

Personvernombudet skal kontrollere, gi råd og informere om hvordan kommunene kan ivareta personverninteressene til sine innbyggere på best mulig måte. I tillegg skal personvernombudet være et kontaktpunkt mellom Datatilsynet og kommunen.

Kommunenes innbyggere skal kunne kontakte personvernombudet med alle spørsmål knyttet til hvordan kommunene behandler personopplysninger, og om hvordan de kan utøve sine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen.

Du kan lese mer om den nye personvernombudsordningen her.

Kommunene i Kongsbergregionen samarbeider om et felles personvernombud. Felles personvernombud for Kongsberg, Notodden, Tinn, Nore- og Uvdal, Flesberg, Hjartdal og Rollag er ansatt i Kongsbergregionen og har arbeidssted i Kongsberg kommune.

Kontaktinfo personvernombud:

Jo Jøldal

jo@kongsbergregionen.no

Mobil : 959 90 945

Postadresse :

Kongsbergregionen, personvernombud

Postboks 115

3602 Kongsberg


Kontakt informasjon

Jo Jøldal

jo@kongsbergregionen.no

Mobil : 959 90 945

Postadresse :

Kongsbergregionen, personvernombud

Postboks 115

3602 KongsbergDette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.