Du er her: Forside Fagnettverk Næringssamarbeidet i Kongsbergregionen


Næringssamarbeidet i Kongsbergregionen

Næringssamarbeidet er representert med en ressurs fra hver av våre medlemskommuner. Arbeidet har som måletting å øke tilfanget på arbeidsplasser i regionen på to måter:

  •  Arbeide for å øke antall arbeidsplasser i regionen.
  • Arbeide for å sterkere integrere arbeidsmarkedene i regionen

Næringssamarbeidet skal "dyrke" kommunens tilretteleggerrolle og på den måten sørge for at kommunene i Kongsbergregionen i fremtiden vil bli de beste vertskapskommunene for ny og etablert næringsvirksomhet.

Kongsbergregionens næringsprogram

Kongsbergregionen ønsker en helhetlig tilnærming til innovasjon og næringsutvikling og ønsker å rigge et næringsprogram i regionen. Programmets hovedmål er å øke antall arbeidsplasser i regionen. Dette vil øke regionens attraktivitet.

Kongsbergregionens næringsliv svært variert, fra store aktører i global konkurranse til små aktører med lokalt marked. Det offentlige virkemiddelapparatet i Kongsbergregionen bærer preg av mange aktører helt eller delvis offentlig finansiert, med formål å bidra til næringsutvikling. Disse aktørene er spredt, både med tanke på ressurser, geografisk fokus og målgruppe. I tillegg er det spredning i kompetanse og virkemidler knyttet til hvilken fase bedriftene er i. Det er en del funksjoner som dekkes godt i regionens, mens for andre behov finnes det ikke et godt nok tilbud.

Det er et stort potensiale i å øke antall arbeidsplasser i regionen gjennom et mer konkret og koordinert næringsarbeid – et helhetlig innovasjonsmiljø.

Det foreslås følgende hovedområder for Kongsbergregionens næringsprogram.

1.        Etablering av et regionalt innovasjonsmiljø

For å oppnå målsetningen for programmet, nemlig å skape en regional innovasjonsstruktur, trengs en felles arena hvor aktørene kan samle kompetanse. I Kongsberg kommune har det vært gjennomført en forstudie for etableringen av et innovasjonsmiljø med flere av regionens aktører. Dette vil være et miljø som blant annet inneholder virkemiddelaktører, kontorplasser for SMB’er og studentbedrifter, start-up arena med mer. Etableringen av et slikt miljø vil være viktig for å skape et regionalt innovasjonsmiljø, hvor man etter hvert også kan se for seg flere lokasjoner i regionen med lignende innretning. Som en del av programmet, etableres og driftes et slikt miljø. Dette vil være avgjørende for å oppnå en samhandling som kreves for å nå ambisjonene i programmet.

2.        Salg av regionen/rekruttering av virksomhet

Det er et behov for å selge regionen inn til de som tar beslutninger om utvidelser eller lokaliseringer av virksomhet. Kongsbergregionen er i nasjonal og global konkurranse om arbeidsplasser og det er store gevinster ved å samarbeide om å øke kapasiteten for å kunne “lande” beslutninger som bidrar til å nå næringsprogrammets målsetning.

Det skal etableres en oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelige av arealer, bygninger, kompetansemiljøer, tilgang på arbeidstagere, digital og fysisk infrastruktur osv. Dette vil utgjøre en “portefølje” av løsninger, men det er beslutningstakerne som har behovene. Kongsbergregionen skal ha fokus på å skreddersy løsningene og synliggjøre hvorfor vårt område er det beste valget.

I en slik struktur vil også kobling av gode ideer og kapital være en del av arbeidsoppgavene.

3.        Kompetansemobilisering og spredning

For å sikre utvikling og omstillingsevne i næringslivet i Kongsbergregionen, vil det være viktig å spre og utvikle kompetanse i næringslivet. Det er mange enkeltpersoner som har stor erfaring og fartstid i næringslivet, som kan organiseres i et coach/mentornettverk. En annen tilnærming er den mer tradisjonelle kompetansemeglingen hvor bedrifters utfordringer kobles til forskningsmiljøer med spisskompetanse knyttet til konkrete problemstillinger. En tredje tilnærming er knyttet til de mange relevante høyskolestudienes studenter. Kan disse ta en rolle innen å framskaffe ny kunnskap for bedrifter i regionen.

Det er to kommuner i regionen med omstillingsstatus. Dette gir disse kommunene unik tilgang på kompetanse hos Innovasjon Norges omstillingsprogram. Det vil være viktig å kunne høste erfaringer fra disse arbeidene, og sørge for at kompetanse og erfaring spres til resten av regionen.

Det er flere initiativ i Kongsbergregionen som er innenfor kategorien, og det er naturlig å ta tak i flere av disse for å få på plass et helhetlig system. Blant flere nevnes Kongsberg Næringsforums prosjekt rettet mot små og mellomstore bedrifter. En viktig del av arbeidet vil også være å ta i bruk det øvrige virkemiddelapparatet. Det er viktig at man har kunnskap og vet om mulighetene knyttet til virkemidlene i for eksempel Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Dette programområdet vil for eksempel ha et ansvar for å rekruttere godt til Innovasjon Norges kurs i regionen. Det vil i hovedsak være programmets ansvar å sørge for at denne kunnskapen er på plass.

4.        Næringsrettet planarbeid

En av kommunenes viktigste oppgaver ovenfor næringslivet er å være planmyndighet. Dette er ofte et viktig treffpunkt mellom privat næringsliv og det offentlige. I mange tilfeller kan tilgjengeliggjøring av attraktive arealer for næringsformål, være avgjørende for bedriftsattraktiviteten. Samtidig er det mange hensyn knyttet til kommunal planlegging og det er flere lovverk som regulerer dette. Dette er for eksempel knyttet til vassdrag, dyrka mark, kulturarv. Alle disse tre kan være årsaker til innsigelser fra øvrige planmyndigheter. I mange tilfeller vil slike hensyn settes høyt før kommunens behov for å være attraktiv for bedrifter.

I dette arbeidet er det spesielt tre målsetninger som må ligge til grunn for et mer næringsrettet planarbeid:

  1. Større bevissthet i kommunen for næringslivets behov innen planlegging.
  2. Proaktive planlegging som sikrer arealer for å ta høyde for kommende etableringer. Dette vil styrke salgs- og rekrutteringsarbeidet i regionen
  3. Sikre nok kapasitet i kommunene når det kommer henvendelser om utvidelser eller etableringer. Dette vil kreve at man øker samarbeidet om planressurser i perioder mellom kommunene i regionen.

Ressursbehov og dokumentasjon

For å realisere et slikt program, kreves det spesielt to faktorer. Den første er nok tid - utviklingsarbeid trenger tid til å finne arbeids-, og samhandlingsform. Den andre faktoren er nok ressurser – handlingsrom er avgjørende for å utgjøre en forskjell. Hvis man ønsker å gjøre en forskjell, kan man ikke opprette nok en sårbar aktør avhengig av å søke støtteordninger som kan ta fokus fra målene.

Det er ulikt omfang innen de ulike programområdene, men programmet er avhengig av en programleder som følger opp løpene og initiativene. Denne vil rapportere på de mål som er satt til daglig leder i Kongsbergregionen og programstyret. Programstyret foreslås å være Næringssamarbeidet i Kongsbergregionen.

Med tanke på tidshorisonten for et slikt program, er det vanskelig å se for seg finansiering utover tre år, men det understrekes nok en gang viktigheten av å ha langsiktighet i arbeidet. Det anbefales derfor at man også har en mulighet til å forlenge programmet med to år, hvis stakeholderne ønsker dette.

Følgeforskning/- evaluering av oppnådde resultater vil være viktig. Vanligvis evaluerer man til slutt i et slikt program, men her er man avhengig av å erfare, lære og justere kursen. Dette er avgjørende for å kunne etablere et regionalt innovasjonsmiljø som fungerer. Arbeidet må være kunnskapsbasert.

Kongsbergregionens næringsprogram løfter fram en del muligheter som vil være interessante for andre statlige og regionale myndigheter, og kunnskapsmiljøer. Det er svært få regioner i landet som har så store forskjeller i sammensetning og kompetanse i næringslivet. Får man til en regional innovasjonsstruktur vil dette kunne gi store gevinster innad i regionen, men det vil også kunne bidra med nyttig kunnskap og erfaringer til andre regioner med lignende muligheter. Kan man snakke om en regional modell for innovasjon og næringsutvikling som strekkes utover de tradisjonelle næringshage-, reiselivs- og omdømmesamarbeidene vi ser i landet.

Det anbefales derfor også at det vurderes en form for følgeforskning i tilknytning til programmet. 


Råd, utvalg, nettverk og grupper

Kongsbergregionen er på den ene siden et formelt organ i hht kommunelovens § 27, med tilhørende vedtektsfestede råd og utvalg. Men Kongsbergregionen er også en nettverksorganisasjon som legger tilrette for møteplasser, arenaer, nettverk og arbeids-/faggrupper - der man løfter saker, ideer, initiativ, utfordringer og kompetanse inn i et fellesskap. Et fellesskap der ulike utgangspunkt og forskjellig kompetanse kan skape grunnlag for utvikling.Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.